Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Let’s Creaid.

Ossendrecht, Februari 2023

Op alle opdrachten verstrekt aan de Let’s Creaid gevestigd aan de Groote Meer 3 te Ossendrecht en aldaar kantoorhoudende zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Let’s Creaid zijnde handelsnaam van VOF De Giesjes, ingeschreven bij KvK onder nummer 64990915, zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 • Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Let’s Creaid en opdrachtgever, waarop Let’s Creaid deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Let’s Creaid, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Let’s Creaid zijn vrijblijvend, tenzij in offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Let’s Creaid gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Let’s Creaid is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief reis- en verblijfskosten, out-of-pocket kosten en BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Let’s Creaid zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Let’s Creaid het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Let’s Creaid is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Let’s Creaid aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Let’s Creaid worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Let’s Creaid zijn verstrekt, heeft Let’s Creaid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Let’s Creaid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Let’s Creaid is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Let’s Creaid de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte aangegeven periode en/of activiteit, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Let’s Creaid derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Let’s Creaid zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Let’s Creaid de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Let’s Creaid daarbij aangeven in hoeverre

de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die honorarium tot gevolg heeft.

 1. In afwijking van lid 3 zal Let’s Creaid geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Let’s Creaid en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel in 7 van deze voorwaarden behoudt Let’s Creaid zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Let’s Creaid in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, informatie, voorstellen, concepten, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Let’s Creaid, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Let’s Creaid niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever staat jegens Let’s Creaid in voor het ongestoorde gebruik door Let’s Creaid van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Creaid zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Let’s Creaid is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
 5. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Let’s Creaid geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Let’s Creaid worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Let’s Creaid, zonder dat Let’s Creaid daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Let’s Creaid aan haar over te dragen.
 6. Indien een door Let’s Creaid uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Let’s Creaid te retourneren, bij gebreke waarvan Let’s Creaid zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.
 7. Alle door Let’s Creaid verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen slechts met naamsvermelding van Let’s Creaid worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 8. Let’s Creaid behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Let’s Creaid en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Let’s Creaid op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. na het sluiten van de overeenkomst aan Let’s Creaid ter kennis gekomen omstandigheden geven Let’s Creaid goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien Let’s Creaid de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Let’s Creaid bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Let’s Creaid schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Let’s Creaid
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Let’s Creaid de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Let’s Creaid slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 1,5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief reis- en verblijfskosten, out-of-pocket kosten en BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de vooraf geaccordeerde uurtarieven van Let’s Creaid, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief reis- en verblijfskosten, out-of-pocket kosten en BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, conform artikel 13.3
 6. Indien Let’s Creaid met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Let’s Creaid niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Let’s Creaid mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Let’s Creaid kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Let’s Creaid aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd.
 2. Afhankelijk van de looptijd van een overeengekomen opdracht met vast honorarium gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
  • looptijd < 1 maand : 50% bij opdracht en 50% na voltooiing
  • looptijd > 1 maand : 50% bij opdracht, 30% na 30 dagen en 20% bij voltooiing
 3. Bij opdrachten zonder vast honorarium en met looptijd van meer dan 1 maand conform artikel 12.5, zullen op basis van nacalculatie op de 1e van de daarop volgende maand worden gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Let’s Creaid en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Let’s Creaid onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Let’s Creaid verplicht zich jegens derden zorg te dragen voor de betaling van hun factuur. Opdrachtgever is nimmer verantwoordelijk voor die betaling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien Let’s Creaid aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Let’s Creaid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot de gezamenlijke waarde van de in enig jaar verstrekte opdrachten.
 2. Let’s Creaid is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Let’s Creaid tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Let’s Creaid.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Let’s Creaid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Let’s Creaid niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Let’s Creaid worden daaronder begrepen.
 2. Let’s Creaid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Let’s Creaid haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Let’s Creaid opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Let’s Creaid niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Let’s Creaid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Toepasselijkheid

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Let’s Creaid en al degenen, die voor Let’s Creaid werkzaam zijn.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Let’s Creaid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Let’s Creaid het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Let’s Creaid en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

ENGLISH VERSION

General terms and conditions of Let’s Creaid.

Ossendrecht, February 2023

To all assignments given to Let’s Creaid located at Groote Meer 3 in Ossendrecht and having its office there, the following general terms and conditions apply.

Article 1. Definitions

In these general terms and conditions, the following definitions shall apply:

– Let’s Creaid being the trade name of VOF De Giesjes, registered with the Chamber of Commerce under number 64990915, being the person who has accepted the assignment for the work.

– Client shall be taken to mean the person who has commissioned the work.

Article 2. Applicability of these terms and conditions

 1. These terms and conditions shall apply to every offer and every agreement between Let’s Creaid and client, to which Let’s Creaid has declared these terms and conditions applicable, insofar as these terms and conditions have not been expressly deviated from by the parties in writing.
 2. These terms and conditions shall also apply to all agreements with Let’s Creaid, the execution of which requires the involvement of third parties.
 3. The general terms and conditions of Let’s Creaid are available on their website or upon request, to ensure that clients have access to them before entering into an agreement.

Article 3. Offers

 1. All offers made by Let’s Creaid are without obligation, unless a period for acceptance is stated in the offer.
 2. Quotations made by Let’s Creaid are valid for 30 days unless otherwise indicated. Let’s Creaid shall only be bound by the offers if the acceptance thereof is confirmed in writing by the other party within 30 days.
 3. The prices in said offers are exclusive of travel and accommodation expenses, out-of-pocket costs and VAT, unless otherwise indicated.
 4. To avoid any misunderstandings, Let’s Creaid requests that any modifications to the offer or quotation be made in writing.

Article 4. Execution of the agreement

 1. Let’s Creaid shall execute the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship and the state of science known at the time.
 2. If and in so far as a proper execution of the agreement requires, Let’s Creaid shall be entitled to have certain activities carried out by third parties.
 3. Let’s Creaid shall not be liable for shortcomings of third parties it engages and is authorised by the client to accept any limitations of liability of third parties on behalf of the client.
 4. The client shall ensure that all information, which Let’s Creaid indicates to be necessary or which the client should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, shall be supplied to Let’s Creaid in good time. If the data necessary for the execution of the agreement have not been supplied to Let’s Creaid on time, Let’s Creaid shall be entitled to suspend the execution of the agreement. Let’s Creaid may also charge the client for the extra costs resulting from the delay at the usual rates.
 5. Let’s Creaid shall not be liable for damage, of whatever nature, resulting from the fact that Let’s Creaid relied on incorrect and/or incomplete data supplied by the client.
 6. If it has been agreed that the agreement shall be executed in phases, Let’s Creaid may suspend the execution of those parts belonging to a following phase until the client has approved in writing the results of the preceding phase.

Article 5. Contract duration; implementation period

 1. The contract is entered into for the period and/or activity indicated in the offer, unless the parties expressly agree otherwise in writing.
 2. If a term has been agreed within the term of the agreement for completion of certain activities, this shall never be a deadline. If the term of execution is exceeded, the client should therefore give Let’s Creaid written notice of default.

Article 6. Amendment of the agreement

 1. If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution it is necessary to change or supplement the work to be done, the parties will timely and in mutual consultation adapt the agreement accordingly.
 2. If the parties agree that the agreement is amended or supplemented, the time of completion of the execution may be affected as a result. Let’s Creaid shall inform the client of this as soon as possible.
 3. If the amendment or supplement to the agreement has financial and/or qualitative consequences, Let’s Creaid shall inform the client in advance.
 4. If a fixed fee has been agreed, Let’s Creaid shall inform the client in writing of any increase in the fixed fee resulting from an amendment or supplement to the agreement.
 5. Notwithstanding paragraph 3, Let’s Creaid shall not be able to charge additional costs if the amendment or supplement is the result of circumstances attributable to it.

Article 7. Confidentiality

Let’s Creaid and the client are obliged to keep confidential all confidential information obtained from each other or from other sources in the context of their agreement. Information is considered confidential if this has been communicated by the other party or if this arises from the nature of the information.

Article 8. Intellectual property

 1. Without prejudice to the provisions of Article 7 of these terms and conditions, Let’s Creaid reserves the rights and powers to which it is entitled under the Copyright Act.
 2. All intellectual property rights to the items supplied by Let’s Creaid within the framework of the execution of the agreement, including, but not limited to, photographs, designs, information, proposals, concepts, sketches, drawings, illustrations, etc., shall be held by Let’s Creaid, unless otherwise agreed upon in writing.
 3. Without written permission from Let’s Creaid, the client is not allowed to make public or duplicate the goods or services supplied or any part thereof, or to grant rights to them to others by means of a license or otherwise, unless otherwise agreed in writing.
 4. The client guarantees to Let’s Creaid the undisturbed use by Let’s Creaid of the items, data, ideas, concepts, and materials delivered or made available. The client indemnifies Let’s Creaid both in and out of court for all third-party claims thereon, including, but not limited to, claims in the field of competition law and industrial and intellectual property law. Let’s Creaid shall not be obliged to keep the items made available by the client for the execution of a contract.
 5. Any change, addition, improvement, or adaptation of an item or service provided by Let’s Creaid can only be made with the consent of Let’s Creaid. The intellectual property rights to modifications, additions, improvements, and adaptations shall accrue to Let’s Creaid, without Let’s Creaid being liable to pay any compensation for them, unless otherwise agreed in writing. If necessary, the client undertakes to transfer these rights to Let’s Creaid upon request received for this purpose.
 6. If an offer made by Let’s Creaid is not followed by a contract, the client shall be obliged to return the offer and all related matters to Let’s Creaid within eight days, failing which Let’s Creaid reserves the right to charge all costs incurred in this respect or to claim full damages.
 7. All documents provided by Let’s Creaid, such as reports, advice, designs, sketches, drawings, software, etc., are exclusively intended for use by the client and may only be reproduced, made public, or brought to the notice of third parties with mention of the name of Let’s Creaid.
 8. Let’s Creaid also reserves the right to use the knowledge gained through the execution of the work for other purposes, as long as no confidential information is disclosed to third parties in the process.

Article 9. Termination Let’s Creaid and the client may terminate the agreement in writing at any time.

Article 10. Dissolution of the agreement

 1. The claims of Let’s Creaid on the client shall become immediately due and payable in the following cases: a. circumstances coming to the knowledge of Let’s Creaid after the conclusion of the agreement give Let’s Creaid good reason to fear that the client will not fulfill their obligations; b. if, when concluding the agreement, Let’s Creaid has asked the client to provide security for fulfillment and this security has not been provided or is insufficient.
 2. In the cases mentioned, Let’s Creaid shall be authorized to suspend further implementation of the agreement, or to proceed to dissolve the agreement, without prejudice to Let’s Creaid’s right to claim damages.

Article 11. Defects; Complaint Periods

 1. Complaints concerning the work carried out must be reported in writing to Let’s Creaid by the client within 8 days of discovery, but no later than 14 days after completion of the work in question.
 2. If a complaint is justified, Let’s Creaid shall still perform the work as agreed, unless it has become demonstrably pointless for the client in the meantime. The client must be notified in writing of this situation.
 3. If subsequent performance of the agreed service is no longer possible or useful, Let’s Creaid shall only be liable within the limits of Article 15.

Article 12. Fee

 1. For offers and agreements in which a fixed fee is offered or agreed upon, paragraphs 1, 5, and 6 of this article shall apply. If no fixed fee is agreed upon, paragraphs 3 to 6 of this article apply.
 2. The parties may agree on a fixed fee when the agreement is concluded. The fixed fee excludes travel and accommodation expenses, out-of-pocket expenses, and VAT.
 3. If no fixed fee is agreed upon, the fee will be determined based on hours actually worked. The fee shall be calculated according to Let’s Creaid’s pre-approved hourly rates, which are valid for the period in which the work is being carried out, unless a different hourly rate has been agreed upon.
 4. Any cost estimates are exclusive of travel and accommodation expenses, out-of-pocket costs, and VAT.
 5. For assignments with a duration of more than 1 month, the costs due will be charged periodically, in accordance with Article 13.3.
 6. If Let’s Creaid agrees with the client on a fixed fee or hourly rate, Let’s Creaid shall still be entitled to increase this fee or hourly rate. Let’s Creaid may pass on price increases if it can prove that significant price changes have occurred between the time of the offer and delivery, with regard to wages.

Article 13. Payment

 1. Payment shall be made within 30 days of the invoice date, in the manner indicated by Let’s Creaid and in the currency invoiced.
 2. Depending on the duration of an agreed fixed fee assignment, the following payment terms shall apply:
  • Duration < 1 month: 50% upon assignment and 50% upon completion.
  • Duration > 1 month: 50% upon commission, 30% after 30 days, and 20% upon completion.
 3. For assignments without a fixed fee and with a duration of more than 1 month in accordance with Article 12.5, invoices will be issued on the 1st of the following month based on subsequent calculation.
 4. After the expiry of 30 days from the invoice date, the client shall be in default, and the client shall owe statutory interest on the amount due from the moment of default.
 5. In the event of the client’s liquidation, bankruptcy, or suspension of payments, the claims of Let’s Creaid and the client’s obligations towards Let’s Creaid shall become immediately due and payable.
 6. Payments made by the client shall always be used firstly to settle all interest and costs owed, and secondly to settle invoices that have been outstanding the longest, even if the client states that the payment relates to a later invoice.
 7. Payment of Third Parties Let’s Creaid undertakes to ensure payment of third-party invoices, and the client shall not be responsible for such payment unless explicitly agreed upon in writing.

Article 14. Collection Costs

If the client defaults or breaches one or more of their obligations, all reasonable costs incurred to obtain extrajudicial settlement shall be borne by the client.

If Let’s Creaid proves to have incurred higher costs, which were reasonably necessary, they shall also qualify for reimbursement.

Article 15. Liability

 1. Let’s Creaid’s liability, insofar as it is covered by its liability insurance, shall be limited to the aggregate value of assignments issued in any one year.
 2. Let’s Creaid shall not be liable for consequential damage.
 3. The client indemnifies Let’s Creaid against all claims by third parties, including reasonable costs of legal assistance, that are in any way connected with the work carried out for the client, unless this is the result of gross negligence or willful misconduct by Let’s Creaid.

Article 16. Force majeure

 1. In these general terms and conditions, force majeure shall be taken to mean all external causes, whether anticipated or not, over which Let’s Creaid cannot exercise any control, but which prevent Let’s Creaid from fulfilling its obligations. This includes strikes at Let’s Creaid’s company.
 2. Let’s Creaid shall also be entitled to invoke Force Majeure if the circumstances preventing (further) fulfilment arise after Let’s Creaid should have fulfilled its commitment.
 3. During force majeure, Let’s Creaid’s obligations shall be suspended. If the period during which fulfilment of obligations by Let’s Creaid is not possible due to force majeure exceeds 2 months, both parties shall be authorised to dissolve the agreement without any obligation to pay damages.
 4. If Let’s Creaid has already partially fulfilled its obligations when force majeure occurs, or can only partially fulfil its obligations, it shall be entitled to separately invoice the part already carried out or, as the case may be, the executable part, and the client shall be obliged to pay this invoice as if it were a separate contract. However, this does not apply if the part already performed and/or executable part has no independent value.

Article 17. Applicability

All stipulations, insofar as applicable, in these general terms and conditions are also made for the benefit of the directors of Let’s Creaid and all those working for Let’s Creaid.

Article 18. Dispute settlement

The judge in the domicile of Let’s Creaid shall have exclusive jurisdiction to take cognisance of disputes, unless the district judge is competent. Nevertheless, Let’s Creaid may choose to bring a dispute before a court with jurisdiction under the law, even if it is not the judge in the domicile of Let’s Creaid.

Article 19. Applicable law

Any agreement between Let’s Creaid and the client shall be governed by Dutch law, excluding its conflict of laws rules.

Article 20. Amendments and location of the terms and conditions

These terms and conditions have been filed at the office of the Chamber of Commerce in Amsterdam and are available upon request.

The most recently filed version or the version valid at the time the present contract was concluded shall always apply.